FAQ

Vad kostar fastigheten?

7 miljoner i inköp, sedan tillkommer kringkostnader för köp av fastigheter, renovering och framför allt drift.

Vi beräknar driften till 12 000 kr i månaden.

Vi beräknar renoveringarna till 3 – 5 miljoner, allt behöver inte göras med en gång och vi vet inte exakt vad som behöver göras. Fastigheten köps i befintligt skick och vi vet att tak och värme måste åtgärdas omgående.

Kan jag få tillbaka pengar jag skänkt?

Nej. Vi har på många sätt undersökt det alternativet men vi vågar inte juridiskt binda oss till det löftet om till exempel en person är otydlig i sina uppgifter vid insättningen och vill ha tillbaka pengarna kan stiftelsen bli stämd (knasigt) utan om vi av någon anledning misslyckas med inköpet kommer insamlade medel användas till föreningsverksamhet och stipendier. Läs här stiftelsens ändamålsparagraf …

Det finns finansieringstjänster för ”Start up företag” men dels tar de enorma administrativa avgifter och en ansenlig summa i uppstartskostnad, dels är de inte till för föreningar och stiftelser märkligt nog.

Varför finns det en insamling, en stiftelse, en vänförening och en kulturförening är det inte väl krångligt?

Myndigheternas kvarnar mal saktare än tålamodet! För att få ett kontonummer måste vi ha ett organisationsnummer och handläggningstiden är lång. Stadgarna för Insamlingsstiftelsen ska godkännas av Länsstyrelsen.

Insamlingsstiftelsen Fogelstad stiftas av Clara Waller, Isabella Hermelin och Charlotte Signahl

Stiftarna utser första styrelsen.

Läs de ännu inte godkända stadgarna här:

Vänföreningen Fogelstad bildas i godan ro den 27 april och där kan vi sakta och demokratiskt formulera oss gemensamt.

Stiftelser har för- och nackdelar på detta sätt kan vi maximera fördelarna. En av de främsta fördelarna är att de privatpersoner som vill skänka större summor inte kommer att behöva skylta med det vilket de uttryckt önskemål om.

Kulturföreningen i Fogelstad bildades Kulturföreningen Fogelstad bildades i september 1995 i Katrineholm. Musik- och teaterföreningen O Fåglastad bildades 1997 och ombildades senare till Fogelstad Musikteater som en systerförening till Kulturföreningen. Ingen av föreningarna har önskan att äga fastigheter. Bli medlem och läs gärna mer http://www.fogelstad.org

Hur lyder ändamålsparagrafen?

I syfte att bedriva, stödja, stimulera och belöna verksamhet inspirerad av den anda som utmärkte Fogelstadgruppen och Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad, särskilt vad avser deras strävan att utbilda kvinnor i demokratiska frågor; att stimulera till demokratiska samtal, verksamheter, möten och folkbildning relevant för vår samtid; samt att sprida kunskap om demokratins historia och Fogelstadgruppens historiska betydelse, förordnar vi härigenom

att de pengar som flyter in genom de upprop i enlighet med ovanstående ändamål som vi har för avsikt att publicera i allmän nyhetstidning eller andra medier och genom insamlingsverksamhet på annat sätt, ska bilda en självständig förmögenhet, och att följande föreskrifter ska gälla för den härigenom bildade insamlingsstiftelsen.

  • 1 Namn och firma

Stiftelsens namn och firma är Insamlingsstiftelsen Fogelstad.

  • 2 Verksamhetsföremål

Stiftelsen ska främja det ovannämnda syftet genom att bedriva insamlingsverksamhet i form av penninginsamling. Insamlade pengar ska, i enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter, användas till attförvärva och förvalta fastigheter kopplade till demokratihistoriska föremål och annan egendom som haft betydelse för Fogelstadgruppens verksamhet, liksom även annan egendom som kan erfordras eller vara till nytta för fullföljden av stiftelsens ändamål; att dela ut kontanta bidrag till enskilda eller organisationer som bedriver verksamhet, forskning, folkbildning eller opinionsbildning inom ramen för stiftelsens syfte; att i förvärvade fastigheter eller på annan plats skapa rum för samtal präglade av ömsesidig respekt och dialog över klass-, intresse- och partigränser, företrädesvis med inriktning på ämnen som demokrati, freds- och konfliktfrågor, jämställdhet, miljö, kvinnohistoria, demokratihistoria, livsåskådning, bildning och konst; samt att bedriva annan liknande verksamhet som stiftelsen från tid till annan anser främja stiftelsens syfte. Även avkastning (innefattande realisationsvinster) av stiftelsens egendom får användas inom ramen för det föreskrivna ändamålet, i den mån den inte behövs för att skydda det för verksamheten nödvändiga kapitalet från penningvärdesförsämring eller andra förluster.

Stiftelsen är oförhindrad att ta emot gåvor i form av lös eller fast egendom, som lämnas vid sidan av den bedrivna insamlingsverksamheten.

Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer. Stiftelsen bör endast lämna bidrag till projekt som tydligt inte är fullfinansierade från annat håll.

Stiftelsen äger rätt avyttra fastighet eller annan egendom samt upplåta nyttjanderätt till desamma.

Vilken sorts verksamhet kan vi ha i huset?

Huset är fantastisk. Tre våningar. Men kanske inte urpraktist. Det får vi lösa.

Vi kan ha dagkonferenser, kurser för mindre grupper, hyra ut till föreningar som vill ha tillexempel styrelseinternat och vi kan ha stipendiater boende i huset kortare perioder.

Nära huset ligger ett fantastisk sädesmagasin som med mindre upprustning kan vara lokal för teatrar, litteratur aftnar och konserter sommartid. Ägaren är väldigt kunnig, engagerad och förtjust i Fogelstadsgruppen och vill gärna se detta hända. Samma ägare har också mejeriet i vilket det fina lilla museet som drivs av Kulturföreningen i Fogelstad huserar. Med ett så kallat uppvärmningskök kan vi ha servering till gäster och till museets besökare men vi kan inte ha ett helt restaurangkök. Tomten är inte gigantisk men kan ha någon form av ekonomibyggnad för tvättstuga, fler sovrum och förråd. Området har bra kollektivtrafik och en parkeringsplats – perfekt när vi ska ha sommarteater!

Renoveringsbehovet är stort trots att nuvarande ägare verkligen gjort ett bra jobb med kontinuerligt underhåll. Men oljepannan, tak, våtrum, uppvärmningskök och ev dränering är några saker som måste fixas.

24 maj 1919 – är det ett datum att fira?

Demokratins historia innehåller många viktiga datum. Bit för bit erövras demokratiska rättigheter för fler och fler människor. Den 17 december 1918, då liberalen Nils Edén var statsminister, för att införa rösträtt även för kvinnor, till att börja med o kommunalval. Genom ytterligare beslut den 24 maj 1919, och en grundlagsändring 1921, kunde man införa rösträtt för kvinnor även för val till riksdagens andra kammare och det valet var därmed det första valet till andra kammaren där kvinnor deltog. Rösträtt till andra kammaren hade den svenska medborgare som fyllt 23 år året före valåret.

Men alla fick inte rösträtt! Rösträtt saknade bland andra:

  • Fängelseinterner– ansågs har förlorat ”medborgerligt förtroende” vilket innebar att den dömde förlorade sin rösträtt. Rösträtt först 1937.
  • Mottagare av ”fattigunderstöd” – ansågs oförmögna att ha en åsikt om stora samhällsfrågor. Kvinnor drabbades särskilt av detta rösträttsstreck. Rösträtt först 1945.
  • Sveriges romer– ansågs inte uppfylla rösträttens krav på folkbokföringsadress. (En omöjlighet då romer inte tilläts stanna kvar någon längre tid på samma ort.) Rösträtt först 1959.
  • De omyndigförklarade– ansågs sakna all rätt att bestämma över sina ekonomiska angelägenheter och att rösta i allmänna val på grund av ”grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet.” Rösträtt först 1989.

Läs mer:

https://www.svt.se/opinion/rostratten-firar-inte-alls-100-ar?fbclid=IwAR0tjoOf1ac7xmQE2KdXWzk6KHDogalQoogoJ6OiAzVir0VmLbsuww5R5mc

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinnlig_rösträtt_i_Sverige